PROGRAM WYCHOWAWCZY

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

„CALINECZKA”  W CZARNYMLESIE

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej      Polskiej
 • Powszechna Deklaracja Praw      Człowieka
 • Ustawa z dnia 7 września 1991      r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
  z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra      Edukacji Narodowej z dnia  z dnia 27 sierpnia 2012 r.
  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia      ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977)
 • Rozporządzenie ministra      Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku      w szkole programów wychowania przedszkolnego
  i programów  nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników                                    (Dz. U.      2012 Nr 0 poz.752)
 • Statut Przedszkola
 • Koncepcja Pracy Przedszkola

 

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”

Janusz Korczak

Wychowanie od podstaw nie jest rzeczą prostą. Jest to proces ciągły, długotrwały.

Nauczyciel – wychowawca pomaga kształtować osobowość dziecka, wychowywać mądrych i dobrych ludzi, wspiera wychowawczą rolę rodziny.

Program wychowawczy Przedszkola „Calioneczka” w Czarnymlesie stworzony jest na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Program ten opracowany został         w wyniku diagnozy potrzeb przedszkola w zakresie działań wychowawczych. Wspomaga pracę nauczyciela i wspiera działania wychowawcze rodziców.

Celem wspólnych oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców jest zapewnienie każdemu dziecku:

 

 

– radosnego i szczęśliwego dzieciństwa,

– bezpieczeństwa,

– poczucia własnej godności.

 

Charakterystyka programu

Celem programu jest świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne. Program wychowawczy jest zgodny  z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących  obszarach:

 • Kształtowanie umiejętności      społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1)
 • Kształtowanie czynności      samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do      utrzymywania ładu i porządku (2)
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o      bezpieczeństwo własne oraz innych (6)
 • Wychowanie dla poszanowania      roślin i zwierząt (12)
 • Wychowanie rodzinne,      obywatelskie i patriotyczne (15)

 

Warunki realizacji

Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci  zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu Przedszkolaka.  Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

 • samoobsługi i czynności      higienicznych
 • zabaw samorzutnych
 • zajęć i zabaw zorganizowanych,      uroczystości
 • spożywania posiłków
 • spacerów, wycieczek, zabaw na      powietrzu.

 

 

 

W naszym Przedszkolu

DZIECKO:

 1. Poznaje swoje prawa i      obowiązki.
 2. Czuje się bezpieczne.
 3. Rozwija się twórczo i jest      samodzielne.
 4. Ma możliwość indywidualnego      rozwoju i osiąga sukces.
 5. Uczy się dostrzegać swoje mocne      strony.
 6. Buduje pozytywny obraz samego      siebie.
 7. Jest świadome swojej      przynależności narodowej.
 8. Uczy się dostrzegać potrzeby      innych ludzi.
 9. Osiąga gotowość szkolną na      wysokim poziomie.

 

W naszym Przedszkolu

RODZICE:

 1. Uzyskują fachową pomoc      pedagogiczną.
 2. Otrzymują  obiektywną      ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 3. Mogą mówić otwarcie o swoich      spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola.
 4. Bezpośrednio rozmawiać z      nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 5. Mogą czynnie uczestniczyć w      życiu przedszkola.
 6. Czynnie wspierają przedszkole w      jego działaniach,
 7. Chętnie współpracują z      nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc.
 8. Są partnerami w tworzeniu      klimatu działalności kształcąco-wychowawczej
  i zarządzania placówką.

 

W naszym Przedszkolu

NAUCZYCIELE:

 1. Aktywnie realizują zadania      przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.
 2. Podejmują działania      innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
 3. Tworzą i realizują autorskie      programy dostosowane do potrzeb dziecka i placówki.
 4. Współpracują z rodzicami i      środowiskiem lokalnym.
 5. Doskonalą swoją wiedzę i      uzyskują nowe doświadczenia.
 6. Wykorzystują twórcze i aktywne      metody, promując nowatorski styl pracy.
 7. Uzyskują  wyższe stopnie      awansu zawodowego.
 8. Pozyskują rodziców do      efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i      partnerów przedszkola.
 9. Monitorują efektywność własnej      pracy.
 10. Dzielą się wiedzą i      doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 11. Prowadzą obserwację      pedagogiczną i diagnozują rozwój dziecka.
 12. Dobierają metody wychowawcze i      dydaktyczne, które wspomagają  indywidualny rozwój  dziecka.
 13. Proponują  rodzicom nowe      formy współpracy.

 

  Cele ogólne

 1. Kształtowanie prawidłowych      postaw funkcjonowania w grupie w oparciu
  o wzmocnienia pozytywne.
 2. Kształtowanie czynności      samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 3. Kształtowanie umiejętności      zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć samorzutnych
  i zorganizowanych w przedszkolu i poza budynkiem przedszkolnym.
 4. Uczenie wzajemnej tolerancji,      akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego człowieka oraz      rodziny, rozwijanie empatii.
 5. Wprowadzanie dziecka w świat      wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość, piękno, patriotyzm.
 6. Kształtowanie poczucia      przynależności do wspólnoty – małej i wielkiej ojczyzny oraz tożsamości      narodowej i regionalnej.
 7. Rozwijanie postaw prozdrowotnych.
 8. Wspieranie rodziców w ich      działaniach wychowawczych.

 

Metody:

 • Podające: opowiadanie,      pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca
  z obrazkiem.
 • Aktywizujące: drama, pedagogika      zabawy, P. Dennisona, W. Sherborne,
  A. M. Kniessów, K. Orffa, R. Labana, M. Bogdanowicz, E.      Gruszczyk-Kolczyńskiej.
 • Problemowe: gry dydaktyczne, burza      mózgów, inscenizacja, śniegowa kula
 • Praktyczne: ćwiczenia, gry      dydaktyczne, zabawy intelektualne.

Zadania:

I. INTEGRACJA

Przedszkole jest miejscem przyjaznego przebywania dzieci o różnym stopniu rozwoju.

Cele szczegółowe:

–  rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,

– akceptowanie drugiego człowieka,

– rozróżnianie dobra od zła,

– przestrzeganie kompromisu w zabawie,

– rozwiązywanie konfliktów,

– pomaganie niepełnosprawnym i innym,

– rozpoznawanie i nazywanie uczuć innych,

– stosowanie się do umów ustalonych w grupie (Kodeksu  Przedszkolaka),

– kształtowanie samodzielności,

– kształtowanie odporności emocjonalnej.

Formy realizacji:

– zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe,

– muzykoterapia,

– logorytmika,

– formy teatralne,

– literatura dla dzieci,

– wystawki prac dziecięcych,

– zajęcia otwarte, warsztaty dla rodziców,

– relaksacja.

 

II. OBYCZAJOWOŚĆ

Przedszkole pomaga dostrzegać wokół siebie wartości ważne dla społeczeństwa.

Cele szczegółowe:

kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny oraz wypełnianie obowiązków na ich rzecz,

– dbanie o dobro własne i innych,

– odczuwanie więzi z przedszkolem, domem rodzinnym i ojczyzną,

– używanie form grzecznościowych,

– kulturalne zachowywanie się w każdej sytuacji,

– rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,

– dostrzeganie odrębności innych i rozumienie ich potrzeb.

Formy realizacji:

– kronika przedszkolna,

– uroczystości,

– spotkania,

– konkursy,

– koncerty,

– programy,

– przedsięwzięcia,

– publikacje.

 

Kodeks Przedszkolaka.

 • Wspólnie i zgodnie bawię się z      dziećmi.
 • Potrafię czekać na swoją kolej      podczas działalności zabawowej i edukacyjnej.
 • Szanuję własność cudzą i wspólną.
 • Wiem, że praca innych jest      trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję
  od innych.
 • Do zabawy biorę tylko te      zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je      na miejsce.
 • Bawię się tak, aby nie      powodować zagrożenia i przykrości innym.
 • Pomagam innym młodszym i mniej      sprawnym kolegom.
 • Próbuję samodzielnie      rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
 • Stosuje formy grzecznościowe:      proszę, dziękuję, przepraszam itp.
 • Wiem, że w przedszkolu jestem      po to, aby zdobyć wiedzę i umiejętności  potrzebne mi w szkole.

 

 

 

 

Reguły zachowań obowiązujące w naszym przedszkolu

Ustalone zostały reguły, w których zawarte są jednakowe normy dla wszystkich dzieci.

W przedszkolu normy dotyczące:

 • zachowania podczas posiłków,
 • zachowania w łazience,
 • zachowania w szatni,
 • zachowania w sali,
 • zachowania podczas pobytu w      ogrodzie przedszkolnym,
 • zachowania podczas wycieczek i      spacerów,
 • zachowania podczas imprez i      uroczystości.

Reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków

– siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi,

– jemy w ciszy,

– jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli,

– sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie,

– po skończonym posiłku wycieramy usta serwetką,

– odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”.

Reguły zachowań w łazience

a)  mycie rąk (przed i po posiłku, po wyjściu z toalety, przed oglądaniem książek)

– podwijamy rękawy,

– moczymy ręce, pocieramy namydlone ręce, płuczemy,

– zakręcamy kran,

– otrząsamy ręce nad zlewem,

– wycieramy dłonie w swój ręcznik,

– zawieszamy ręcznik na właściwym wieszaku.

b) pielęgnacja zębów

– do kubka wlewamy letnią wodę,

– płuczemy usta,

– na szczotkę wyciskamy pastę,

– myjemy zęby okrężnymi ruchami,

– kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą,

– wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem,

– kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu.

c) higiena potrzeb fizjologicznych

– korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo,

– zawsze po sobie spłukujemy toaletę,

– myjemy ręce po wyjściu z toalety.

Reguły zachowań w szatni

– starannie układamy swoją odzież i buty,

– pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem,

– po powrocie, przed wejściem do budynku otrzepujemy buty i je wycieramy o wycieraczkę,

– przy rozbieraniu pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży,

– starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę,

– pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy.

Reguły zachowań w sali

– nie krzyczymy,

– dzielimy się zabawkami z kolegami i koleżankami,

– mówimy umiarkowanym głosem,

– gramy uczciwie,

– nie bijemy innych,

– sprzątamy po sobie,

– nie niszczymy zabawek,

– używamy zwrotów grzecznościowych.

Reguły zachowań podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym

– bezpiecznie korzystamy z urządzeń,

– nie popychamy innych,

– nie bijemy się,

– pomagamy młodszym kolegom,

– nie oddalamy się z terenu ogrodu,

– słuchamy poleceń nauczyciela.

Reguły zachowań podczas wycieczek i spacerów

– idziemy kolejno parami,

– nie popychamy się,

– uważnie słuchamy,

– przestrzegamy zasad ruchu drogowego.

Reguły zachowań obowiązujące podczas imprez, uroczystości, spotkań itp.

– zajmujemy wyznaczone miejsce,

– witamy się z gośćmi,

– uważnie słuchamy,

– żegnamy się z gośćmi,

– wychodzimy w ustalonej kolejności.

 

III. REGIONALIZM, PATRIOTYZM

Przedszkole tworzy warunki sprzyjające uczestniczeniu dzieci w życiu rodziny, lokalnego środowiska oraz klimat miłości do małej i wielkiej ojczyzny.

 

Cele szczegółowe:

– wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną,

– rozwijanie zainteresowania własną miejscowością i regionem,

– wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej, kulturowej,

-uświadamianie oraz wpajanie szacunku dla kultury własnego narodu oraz jego dziedzictwa,

– kształtowanie postaw otwartych, tolerancyjnych, nastawionych na różnorodność
i akceptację innych kultur i narodów,

– szanowanie praw człowieka.

 

Formy realizacji:

– zajęcia tematyczne,

– spacery,

– wycieczki,

– spotkania z ciekawymi ludźmi,

– konkursy tematyczne,

– wystawy okolicznościowe,

– imprezy,

– kiermasze,

– uroczystości.

 

Kodeks małego patrioty

 • Znam członków swojej rodziny.
 • Znam nazwę swojej miejscowości      i uczestniczę w jej życiu.
 • Szanuję kulturę i tradycje      narodowe.
 • Wiem, że mieszkam w Polsce i      jestem Polakiem.
 • Znam hymn Polski i szanuję      znaki narodowe.
 • Wiem, że Polska należy do Unii      Europejskiej.
 • Wiem, ze wszyscy ludzie mają te      same prawa.

 

 IV. EKOLOGIA

Przedszkole uczy kochać i chronić otaczającą go przyrodę.

 

Cele szczegółowe:

– kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec istot żywych i środowiska naturalnego,

– ukazywanie walorów estetycznych przyrody i budzenie potrzeby zachowania jej piękna,

– kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w swoim otoczeniu,

– zachęcanie dzieci i ich rodziców do podejmowania konkretnych działań na rzecz przyrody ojczystej.

Formy realizacji:

– wycieczki,

– spacery,

– konkursy,

– prace porządkowe,

– prace hodowlane,

– doświadczenia,

– obserwacje przyrodnicze,

– eksperymenty,

– akcje ekologiczne,

 

Kodeks małego ekologa

 • Nie  łamię gałęzi drzew i      nie depczę trawników.
 • Nie  śmiecę.
 • Nie  męczę zwierząt.
 • Sadzę drzewa i krzewy.
 • Opiekuję się zwierzętami.
 • Zwracam uwagę tym, którzy      czynią krzywdę przyrodzie.
 • Rozpoznaję zagrożenia dla      środowiska przyrodniczego.

 

 V. ZDROWIE

Przedszkole rozwija umiejętności i nawyki oraz promuje zachowania, które pozwalają spojrzeć na zdrowie, jako wartość.

 

Cele szczegółowe:

– kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia,

– nabywanie właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej,

– stwarzanie poczucia bezpieczeństwa własnego i innych, oraz życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym,

– angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola.

 Formy realizacji:

zajęcia zorganizowane,

zabiegi higieniczne,

– spacery,

– wycieczki,

– zawody sportowe,

– konkursy i turnieje,

– przedsięwzięcia i akcje prozdrowotne.

Kodeks zdrowego przedszkolaka

 • Znam zasady dbałości o zdrowie      i bezpieczeństwo oraz je przestrzegam.
 • Chętnie korzystam z zabiegów      higienicznych.
 • Spożywam zróżnicowane posiłki.
 • Czynnie spędzam wolny czas.
 • Rozumiem zasady sportowej      rywalizacji.

 

Ewaluacja

1. Ewaluacji programu wychowawczego dokonuje się na rocznej radzie pedagogicznej

2. W ewaluacji uwzględnia się opinię wychowanków, rodziców, nauczycieli pracowników  przedszkola, wytwory dzieci.

3. Sposoby ewaluacji:

a) analiza dokumentów:

–  Program wychowawczy,

–  protokoły rady pedagogicznej,

–  plany miesięczne poszczególnych grup,

–  arkusze obserwacji, dzienniki,

b) ankiety,

c) wytwory dzieci.

 

SYSTEM NAGRÓD I KAR

NAGRODY:

1. Pochwały indywidualne, przed grupa.

2. Pełnienie ważnej funkcji w grupie.

3. Nagrody indywidualne – odznaczenia, emblematy.

4. Specjalna odznaka.

 

W naszym przedszkolu nagradzamy:

– za podporządkowanie sie regułom, zasadom ustalonym wspólnie

– za wysiłek włożony w prace, stawiane zadania do wykonania

– za wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków

– za pomoc słabszym i młodszym

Nagrody stosujemy w formie:

– pochwały indywidualnej

– pochwały wobec grupy

– pochwały przed rodzicami, dostępu do czegoś atrakcyjnego dla dziecka

– pochwał w postaci orderu

Jeżeli stosujemy nagrody za zachowania poddane, należy zwrócić uwagę i ustalić konsekwencje w stosunku do dzieci, które nie podporządkowują sie ustalonym wspólnie zasadom.

 

KARY:

W przypadku świadomego, celowego robienia zła – zagrożenie bezpieczeństwa
w odniesieniu do własnej osoby lub otoczenia będą, stosowane upomnienia i kary.

1. Uwaga nauczycielki

2. Chwilowe odsuniecie od zabawy – indywidualne zajęcia przy stoliku.

3. Poinformowanie rodziców o nagannym zachowaniu dziecka.

Kary stosujemy za:

– nie przestrzeganie ustalonych norm współżycia w grupie

– stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych

– niszczenie cudzej własności oraz wytworów, prac dzieci

– agresywne zachowania skierowane na dzieci, dorosłych i przedmioty

– przeszkadzanie innym w zabawie

Kary stosujemy formie:

– słownego upomnienia indywidualne, przed grupa (przypomnienie obowiązujących zasad)

– odsuniecie od zabawy z rzetelna informacja skierowana do dziecka dotycząca czynu (nie

ośmieszanie, nie poniżanie)

– poinformowanie rodziców o przewinieniu dziecka.

Zasady zachowania sie nauczyciela w sytuacjach konfliktów miedzy dziećmi:

1. Nie musimy reagować natychmiast, gdy zauważamy początek konfliktu. Można dać dzieciom czas na zdobywanie doświadczeń w rozstrzyganiu sporów.

2. Należy kontrolować dyskretnie rozwój dalszych zdarzeń, aby zapanować nad sytuacja, kiedy będzie taka konieczność.

3. Kiedy konflikt sie rozwija trzeba spokojnie i jednoznacznie skrytykować zachowanie dzieci. Powinny one wiedzieć, co im wolno, a czego nie.

4. Konflikt należy przerwać, jeśli sytuacja wymaga ochrony przed atakami agresji.

5. Rozdzielone i wzburzone dzieci najlepiej najpierw na chwile posadzić, aby ochłonęły
i uspokoiły sie, a potem same postarały się sie ustalić przyczynę i źródło konfliktu. Niech opowiedzą, co czują i, co można zrobić, aby załagodzić konflikt. Po krótkiej przerwie można zaproponować inna zabawę.

6. Nie należy lekceważyć istoty i wagi dziecięcych problemów. Bardzo ważne jest, aby pomagać dzieciom w wyjaśnieniu przyczyny sporu. Najwięcej korzyści wyniosą dzieci, jeśli same znajda rozwiązanie problemu.

7. Wymagamy od dziecka, aby przeprosiło tego, komu sprawiło przykrość, a jeśli to możliwe, naprawiło lub złagodziło szkodę.

 

Aby skutecznie przeciwdziałać nieporozumieniom wśród dzieci nauczyciel musi:

 • Dobrze znać każdego wychowanka.
 • Zdawać sobie sprawę, co dla danego dziecka będzie nagroda, a co kara, aby spełniały one role środka wychowawczego.
 • Dobrze znać sytuacje, które najczęściej prowadza do konfliktów.
 • Podnosić na coraz wyższy poziom świadomość społeczna dzieci.
 • Wprowadzać je w świat wartości moralnych, pojęć i norm współżycia.

 

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA JEST:

• Kulturalny i  życzliwy

• Samodzielny, dobry i wrażliwy

• Odpowiedzialny za siebie i innych

• Mądry i kreatywny

• Szanuje dorosłych i akceptuje odmienność

• Kocha swoja Ojczyznę

• Dba o przyrodę

• Godnie reprezentuje przedszkole.

WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW DO REALZIACJI PROGRAMU

WYCHOWAWCZEGO PRZEDSZKOLA

• Bądźcie dobrymi obserwatorami dzieci.

• Bądźcie świadomi, czego uczycie.

• Bądźcie konsekwentni.

• Bądźcie przykładem właściwego działania.

• Stwórzcie atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku.

• Mówcie prawdę, nie oszukujcie dzieci.

• Nie oczekujcie, że natychmiast wystąpi u dziecka pożądana umiejętność, zmiany wymagają czasu.

 

Program wychowawczy uchwalono na radzie pedagogicznej 31 sierpnia 2015 r.

 

 1. Pozytywna opinia rady Rodziców ……………………………..
 2. Rada Pedagogiczna Przedszkola ………………………………

……………………………..

…………………………….