Opłata za przedszkole 2022/2023

Każdy rodzic otrzyma książeczkę opłat za przedszkole

1. Opłata za przedszkole składa się z dwóch składników :

– opłaty za żywienie -ilość dni w miesiącu x 6.00 zł – dzienna stawka żywieniowa,

– opłaty stałej : 1.30 zł za każdą godzinę powyżej 5 godzin (np. jeżeli dziecko zapisane jest na 8 godzin płaci 3.90 zł. dziennie, jeśli na 9 godzin płaci 5.20 zł dziennie itd.),

– dzieci 6 letnie płacą tylko za żywienie i bez względu na liczbę godzin w przedszkolu nie ponoszą opłaty stałej,

dzieci z kartą dużej rodziny mają 50 % zniżkę na opłatę stałą. Prosimy o dostarczenie kserokopii karty dużej rodziny,

– rodzice w trudnej sytuacji materialnej mogą złożyć wniosek o pokrycie kosztów dożywiania dziecka w przedszkolu do GOPS-u w Przygodzicach. MOPS-u w Ostrzeszowie lub Odolanowie,

2. Opłatę za przedszkole regulujemy z góry tzn. w całości za miesiąc np. wrzesień, a koszt pobytu dziecka za dni nieobecności odliczany jest w następnym miesiącu, czyli np. za dni nieobecne we wrześniu odliczenia będą w październiku itd.,

3. Jeżeli opłata regulowana jest przez Internet to pamiętań należy o wpisaniu imienia i nazwiska dziecka, a nie rodzica. W przedszkolnej książeczce opłat piszemy tylko kiedy zrobiliśmy przelew, nie ma konieczności wydruku potwierdzenia,

4. Książeczki opłat zabieramy z przedszkola na początku miesiąca, dokonujemy wpłaty najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca i zwracamy je podając nauczycielce lub innemu pracownikowi przedszkola do 20 dnia każdego miesiąca. Nr konta opłaty za przedszkole znajduje się w książeczce opłat,

5. Składka na Radę Rodziców i na rzecz grupy wynosi 50.00 zł na półrocze, czyli 120.00 zł na rok – płatne na konto Rady Rodziców.

Wpłatę należy dokonać na poniżej podany numer konta

40 8430 0009 3003 0027 1615 0001

6. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU płatne do końca września 2022 r. w kwocie 42.00 zł na konto Rady Rodziców