Koncepcja pracy i rozwoju

Publicznego Przedszkola

„Calineczka”       

w Czarnymlesie

 na lata 2014-2019

I. Strategia rozwoju placówki

 • Zapewnienie ciągłego rozwoju i      doskonalenia jakości pracy
 • Kształtowanie pozytywnego      wizerunku placówki w środowisku

Nasza wizja:Przedszkole Calineczka uczy i wychowuje.Jest bezpieczne i otwarte na potrzeby dzieci, rodziców i środowiska lokalnego

Mocne strony przedszkola:

 • Szeroki wachlarz imprez,      uroczystości i wycieczek,.
 • Udział w konkursach,      festiwalach i akcjach ,
 • Wysoki poziom pracy      dydaktyczno-wychowawczej ,
 • Dobra atmosfera i klimat      przedszkola.
 • Wysokie kwalifikacje i      ustawiczne doskonalenie nauczycieli.
 • Szeroka współpraca ze      środowiskiem lokalnym,
 • Wysoki poziom zadowolenia      rodziców – powodzenie placówki w środowisku.

Misją naszego Przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości            i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.

II. Diagnoza
Opracowanie Koncepcji Rozwoju Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc koncepcję rozwoju, uwzględniono również potrzeby rodziców,  środowiska lokalnego, możliwości przedszkola zarówno kadrowe, jak i bazowe, Statut Przedszkola. Na podstawie wyników ewaluacji wewnętrznej placówki zostały podjęte działania zmierzające do osiągnięcia określonych zadań i celów głównych.

 

 1. Zadania
  • Tworzenie warunków do       rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach       działalności.
  • Wspieranie samodzielnych       działań dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych.
 2. Cele
  • Stymulowanie rozwoju ekspresji       twórczej dzieci w różnych obszarach edukacyjnych.
  • Rozwijanie umiejętności       wyrażania siebie w różnych formach ekspresji.
  • Aktywizowanie sfery wyobraźni       i fantazji.
  • Stymulowanie kreatywnej       postawy.
  • Kształtowanie myślenia i       działania zmierzającego do samorealizacji.
  • Pomoc w budowaniu pozytywnego       obrazu własnego „ja”.
  • Wspieranie wrażliwości       emocjonalnej i świadomości moralnej.
  • Aktywizowanie rodziców do       udziału w życiu przedszkola.
 3. Nasz priorytet: Wychowanie      samodzielnego, kreatywnie myślącego i otwartego na kontakty z otoczeniem      absolwenta przedszkola, który potrafi współdziałać z innymi.

III. Założenia programowe

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w programach pracy na poszczególne lata szkolne.

Rok szkolny 2014/2015

„Nasze emocje i uczucia”

Zadanie:

Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych.

Cele:

 1. Budowanie wrażliwości      emocjonalnej i świadomości moralnej
 2. Kształtowanie pozytywnego      obrazu samego siebie
 3. Poznanie własnych praw i      obowiązków
 4. Wdrażanie do zachowań      akceptowanych społecznie
 5. Rozwijanie zdolności      plastycznych dzieci
 6. Kształcenie umiejętności      wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach      aktywności

Działania:

 1. Wykorzystanie różnorodnych      form, metod i środków wspomagających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci.
 2. Tworzenie warunków      sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności artystycznej      dzieci:
  • aranżacja i modernizacja sal (       nowe meble, kąciki do zabaw tematycznych )
  • stosowanie       różnorodnych pomocy, rekwizytów, dekoracji do zajęć, uroczystości i       innych form pracy
 3. Organizowanie      działań zmierzających do poznania każdego wychowanka
  • prowadzenie       systematycznej obserwacji dzieci ,
  • podejmowanie       celowych działań pedagogiczno-psychologicznych zmierzających do       eliminacji zachowań agresywnych, akceptacji innych
  • prowadzenie       sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczucia, preferencji zabaw,       kolegów ( wywiad z dzieckiem).
 4. Udział      dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach      teatralnych         i festiwalach.
 5. Organizacja      uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne              z rodziną, nauczycielami.
 6. Aranżowanie      sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości      społecznych
  • opracowywanie       i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia           w grupie.
  • dostarczanie       wzorów właściwego zachowania się
  • ukazywanie       przykładów z literatury, filmu itp.
 7. Zorganizowanie      kiermaszów świątecznych z wytworami dzieci.
 8. Współpraca      ze środowiskiem lokalnym.

Monitorowanie:

Dotyczyć będzie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności plastycznej. Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: arkusze ankiet, karty kontroli dokumentacji, karty obserwacji, karty dokumentowania kształcenia ustawicznego, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci, obserwacja diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca pracę nauczyciela, analiza dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja koncepcji będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym2014/2015,  a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2015 r. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:
Dzieci:

 1. Znają własne prawa i obowiązki
 2. Identyfikują i nazywają      różnorodne uczucia i stany emocjonalne
 3. Podejmują próby oceny      postępowania innych oraz działań własnych
 4. Potrafią odwoływać się do zasad      współżycia w grupie, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych
 5. Rozumieją konieczność      przestrzegania zasad zgodnego współżycia w grupie
 6. Chętnie podejmują wszelkie      formy działalności artystycznej
 7. Potrafią wyrażać stany      emocjonalne i uczucia w działalności plastycznej
 8. Posługują się różnorodnymi,      zwłaszcza niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu      artystycznego

Rok szkolny 2015/2016

„Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci”

Zadania:

Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu           i muzyki.

Cele:

 1. Rozwijanie i eksponowanie      dyspozycji muzycznych dziecka w różnych formach aktywności
 2. Bogacenie przeżyć estetycznych      związanych z odbiorem muzyki
 3. Kształtowanie ekspresji i      twórczej postawy dziecka
 4. Zaspokajanie naturalnej      potrzeby działania
 5. Poznawanie instrumentów      muzycznych (rodzaj, nazwa, brzmienie i budowa)
 6. Nabywanie i doskonalenie      umiejętności wokalnych-tanecznych
 7. Wyzwalanie zainteresowania      regionalną działalnością kulturalną

Działania:

 1. Tworzenie      warunków do bezpośredniego kontaktu z muzyką poprzez:
  • udział       dzieci w koncertach muzycznych
  • śpiew       indywidualny, zbiorowy
  • taniec
 2. Nabywanie      umiejętności słuchania i rozumienia muzyki „żywej” oraz z      „nagrań”
 3. Inspirowanie      zabaw rytmicznych i tanecznych z wykorzystaniem swobodnej interpretacji      ruchowej
 4. Kierowanie      aktywnością muzyczną w zakresie rozwijania ekspresji dziecka (improwizacje      wokalne i rytmiczne)
 5. Prezentowanie      posiadanych umiejętności wokalnych i tanecznych:
  • udział       w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej
  • organizowanie       uroczystości okazjonalnych na terenie przedszkola
 6. Rozwijanie      zdolności muzycznych dziecka poprzez:
 7. doskonalenie      gry na instrumentach perkusyjnych i melodycznych
  • eksperymentowanie       w tworzeniu dźwięku
  • ćwiczenia       emisyjne
  • śpiewanie       i słuchanie piosenek
  • samodzielne       tworzenie melodii do podanego tekstu
  • łączenie       aktywności muzycznej z innymi obszarami oddziaływań (m.in. plastyka,       teatr)

Monitorowanie

Dotyczyć będzie podjętych działań zmierzających do rozwijania ekspresji muzycznej               i edukacji regionalnej dzieci.

Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: arkusze ankiet, arkusze monitoringu, karty kontroli dokumentacji, karty obserwacji, narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji karty dokumentowania kształcenia ustawicznego, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci, obserwacje diagnozująca                   i doradczo-doskonaląca, oceniająca oraz analiza dokumentów i danych.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk.2016, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2016 r.

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:
Dzieci:

 1. Odkrywają własne możliwości i      uzdolnienia muzyczne
 2. Potrafią słuchać, tworzyć i      wyrażać własne przeżycia w różnych formach aktywności muzyczno-ruchowej
 3. Odczuwają radość w bezpośrednim      kontakcie z muzyką instrumentalną
 4. Znają podstawowe elementy      utworów muzycznych (melodia, rytm, tempo)
 5. Eksponują i poszukują różnych      źródeł dźwięku
 6. Grają na instrumentach      melodycznych i perkusyjnych
 7. Chętnie uczą się nowych      piosenek oraz wykorzystują je do spontanicznych improwizacji i inscenizacji
 8. Biorą udział w przeglądach i      festiwalach piosenki dziecięcej
 9. Odczuwają radość z eksponowania      swojej twórczości muzycznej poza terenem przedszkola
 10. Poznają regionalne instytucje      promujące działalność kulturalną

 

 

Rok szkolny 2016/2017

„Twórczy przedszkolak”

Zadanie:

Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.

Cele:

 1. Pobudzenie      inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na      wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną.
 2. Rozwijanie      swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli                     w twórczości i      aktywności własnej.
 3. Kształtowanie      zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego      piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych.

Działania:

 1. Stosowanie różnorodnych metod i      form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.
 2. Tworzenie warunków do      podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami      edukacji, aranżacja sal przedszkolnych:
  • Kąciki plastyczne
  • Kąciki teatralne
  • Skrzynie skarbów
  • Ekspozycje prac dzieci w       salach i na terenie całej placówki
  • Ekspozycje dzieł znanych       twórców
  • Galerie, wystawy i wernisaże w       przedszkolu i poza nim.
 3. Aukcje      prac i wytworów dzieci związane z uroczystościami przedszkolnymi                 i świętami.
 4. Przegląd      i wystawa prac plastycznych dzieci ze współpracujących przedszkoli.
 5. Udział      w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach organizowanych               w środowisku.
 6. Opracowanie      bibliografii do planu rocznego przedszkola.
 7. Bezpośrednie      obcowanie ze sztuką:
  • Koncerty       muzyczne
  • Teatrzyki       w przedszkolu i wyjścia do teatru.
  • Wystawy       i pokazy sztuki ludowej
  • Wystawy,       galerie, wernisaże, koncerty
 8. Udział      w akcjach organizowanych przez środowisko: np. góra złota itp.

Monitorowanie

Diagnozowaniu rezultatów dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności twórczej dzieci. Zastosujemy narzędzia: Ankiety dla rodziców, Ankiety dla nauczycieli, Arkusze monitoringów, Karty obserwacji dzieci i Arkusze zbiorcze do nich, Karty kontroli dokumentacji nauczyciela, Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2016/2017 a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę, w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2017  r.

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:
Dzieci:

 1. Znają różnorodne techniki      plastyczne
 2. Znają różnorodne formy i środki      wyrazu artystycznego
 3. Potrafią posługiwać się      różnorodnymi materiałami i narzędziami w realizacji własnych zamierzeń      artystycznych
 4. Potrafią wyrażać swoje stany      emocjonalne i przeżycia poprzez różnorodne formy wyrazu
 5. Wykazują inwencję, aktywność w      pracach, wytworach i działalności własnej.

Rok szkolny 2017/2018

„Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka”

Zadania:

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Cele:

 1. Wspieranie rozwoju      psychomotorycznego poprzez twórcze metody
 2. Pobudzenie inwencji i wyobraźni      twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie,      wyrażanie własnej indywidualności
 3. Rozwijanie sprawności ruchowej
 4. Kształtowanie czynnej postawy      wobec zdrowia

Działania:

 1. Wykorzystanie szerokiej gamy      metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie      ruchu.
 2. Organizowanie działań      sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:
  • prowadzenie ćwiczeń metodami       twórczymi
  • prowadzenie ćwiczeń       gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach muzyki
  • organizowanie spacerów i       wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu.
  • cykle zajęć o charakterze       prozdrowotnym.
 3. Tworzenie warunków      sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej:
  • kąciki sportowe
  • wykonanie i stosowanie       atrakcyjnych rekwizytów
  • różnorodność i innowacyjność       stosowanych metod i form pracy z dziećmi.
 4. Wykorzystywanie i sukcesywne      wzbogacanie bazy materialnej poprzez:
  • wzbogacenie zbiorów biblioteki       przedszkolnej o nowe pozycje
  • zakup przyborów do ćwiczeń       inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej
 5. Propagowanie zdrowego stylu      życia wśród dzieci i ich rodziców poprzez:
  • prowadzenie działalności       diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka
  • organizowanie spotkań z       lekarzami różnych specjalizacji
  • prowadzenie różnego rodzaju       ćwiczeń, zabaw i gier stymulujących rozwój dzieci
  • stosowanie profilaktyki       zdrowotnej – autorski program profilaktyki
  • zorganizowanie Spartakiady       przedszkolnej przy współpracy z miejscowym klubem sportowym i szkołą,
  • przekazywanie wiedzy o zdrowym       stylu życia
  • wspólne ustalanie zdrowych       jadłospisów
  • hodowlę warzyw w salach
 6. Opracowanie projektów i      programów stymulujących rozwój aktywności ruchowej dzieci i promowania zdrowego      stylu życia

Monitorowanie

Dotyczyć będzie sposobów rozwijania spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

Zastosujemy narzędzia: Wywiad z rodzicami, Ankiety dla nauczycieli, Arkusze monitoringów, Karty Obserwacji Dzieci i Arkusze zbiorcze do nich, Karty kontroli dokumentacji nauczyciela, Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, obserwację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą, Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w Programach Własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2017/2018 a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2018  r.

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:
Dzieci:

 • Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach      ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów.
 • Posługują się pomysłowością i      wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
 • Estetycznie poruszają się w      czasie i przestrzeni.
 • Potrafią łączyć ruch z muzyką.
 • Wykazują sprawność fizyczną.
 • Posiadają umiejętności i      doświadczenia prozdrowotne.
 • Dbają o własne zdrowie, chronią      je i wspomagają.
 • Uczestniczą w zabawach i      ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów.
 • Posługują się pomysłowością i      wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
 • Estetycznie poruszają się w      czasie i przestrzeni.
 • Potrafią łączyć ruch z muzyką.
 • Wykazują sprawność fizyczną.
 • Posiadają umiejętności i      doświadczenia prozdrowotne.
 • Dbają o własne zdrowie, chronią      je i wspomagają.

Rok szkolny 2018/2019

„Dziecięca ekspresja werbalna”

Zadanie:

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.

 

 

Cele:

 1. Rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym,      intelektualnym i społecznym poprzez właściwie ukierunkowaną ekspresję      werbalną.
 2. Tworzenie warunków      sprzyjających swobodzie wypowiedzi związanej z przyjemnymi przeżyciami i      werbalnym „otwarciem się” dziecka.
 3. Bogacenie doświadczeń      językowych dzieci przez stosowanie sprawdzonych i „nowatorskich”      rozwiązań.
 4. Stymulowanie zainteresowań      czytelniczych dzieci, w tym kontynuacja wczesnej nauki czytania wg. I.      Majchrzak.
 5. Rozwijanie wrażliwości,      wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki.

Działania:

 1. Organizacja      zajęć rozwijających aktywność twórczą dziecka we wszystkich sferach,    a w szczególności w sferze rozwoju      językowego, m.in.: drama, gry ekspresyjne, gry dramatyczne, teksty      odtwórcze, żywy teatr, teatr samorodny, trening twórczego myślenia, arteterapię      i inne.
 2. Tworzenie      sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą,      dramą, teatrem jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej,      m.in.:
  • analiza       treści pozycji literackich,
  • przedstawianie       ich treści własnymi słowami,
  • układanie       krótkich opowiadań,
  • zabawy       słownikowe,
  • inscenizowanie,
  • nauka       wierszyków, wyliczanek,
  • tworzenie       własnych zakończeń opowiadań, baśni,
  • poprawa       emisji głosu i wyrazistości wymowy,
  • ćwiczenia       usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe i słuchu, zabawy słowne.
 3. Wzbogacenie      bazy przedszkola (pomoce, scenariusze, publikacje, literatura).
 4. Opracowanie      projektów i programów stymulujących rozwój aktywności werbalnej dzieci.
 5. Zapoznanie      nauczycieli z wybranymi pozycjami literatury pedagogicznej na temat      stymulowania rozwoju werbalnego dziecka.
 6. Opracowywanie      i gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć.
 7. Publikacje      na stronach internetowych w celach promocyjnych.
 8. Pozyskiwanie      rodziców do współpracy; zajęcia otwarte, praca na rzecz przedszkola, biesiady      literackie, czytamy dzieciom bajki, teatr rodzicielski i inne.
 9. Nawiązanie      kontaktów z innymi przedszkolami i instytucjami w celu wymiany doświadczeń      teatralnych, muzycznych, teatrzyki w wykonaniu dzieci, wyjścia do innych      placówek. Występy tzw. Dzieci dzieciom.
 10. Organizowanie      spotkań z ciekawymi ludźmi.
 11. Współpraca      z biblioteką,

Monitorowanie

Dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności werbalnej dzieci.

Zastosujemy narzędzia: Ankiety dla rodziców, Ankiety dla nauczycieli, Arkusze monitoringów, Karty Obserwacji Dzieci i Arkusze zbiorcze do nich, Karty kontroli dokumentacji nauczyciela, Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, Obserwację diagnozującą, doradczo-doskonalącą i oceniającą, Karty dokumentowania kształcenia ustawicznego nauczycieli, Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w Programach Własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2018/2019a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2019 r.

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:
Dzieci:

 1. Często uczestniczą w imprezach      kulturalnych
 2. Są śmiałe i otwarte na kontakty
 3. Poprawnie wypowiadają się
 4. Mają bogaty słownik
 5. Czynnie włączają się we      wszystkie działania zmierzające do rozwoju kompetencji językowych
 6. Obcują ze sztuką w szerokim      tego słowa znaczeniu: teatr, drama, muzyka, malarstwo, literatura
 7. Znają utwory literackie dla      dzieci i ich autorów
 8. Poznaje bogactwo języka      literackiego
 9. Potrafi inscenizować teksty i      odgrywać tzw. minirole
 10. Interesuje się tekstem i      literami
 11. Podejmuje działalność      czytelniczą stymulującą rozwój mowy
 12. Odreagowuje negatywne emocje,      rozładowuje stresy i napięcia w toku różnorodnych form aktywności własnej.

IV. Partnerzy

 1. Dom Kultury w Ostrowei Wlkp.
 2. Dom kultury w Przygodzicach
 3. Przedszkole w Dębnicy
 4. Przedszkole  w Przygodzicach
 5. Przedszkole w jankowie Przyg.
 6. Zespół Szkół w Czarnymlesie
 7. Biblioteka w Czarnymlesie

V. Ewaluacja i kryteria sukcesu (po 5 latach)

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne. Zdiagnozujemy stopień realizacji programów własnych nauczycielek, innowacji pedagogicznych i wszystkich podjętych działań związanych z rozwijaniem postaw twórczych.

Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola i spełniania przez nie oczekiwań klientów.

Kryteria sukcesu:

W naszym przedszkolu dziecko:

 1. Poznaje swoje prawa i      obowiązki.
 2. Czuje się bezpiecznie,
 3. Rozwija się twórczo,
 4. Ma możliwość indywidualnego      rozwoju i osiąga sukces,
 5. Uczy się dostrzegać swoje mocne      strony,
 6. Buduje pozytywny obraz samego      siebie,
 7. Uczy się dostrzegać potrzeby      innych ludzi.
 8. Wcześnie zaczyna czytać.

W naszym przedszkolu rodzice:

 1. Uzyskują pomoc specjalistów.
 2. Otrzymują obiektywną ocenę      postępów i niepowodzeń dziecka.
 3. Mogą być z dzieckiem w trudnych      chwilach.
 4. Mówić otwarcie o swoich      spostrzeżeniach o pracy przedszkola.
 5. Bezpośrednio rozmawiać z      nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 6. Mogą czynnie uczestniczyć w      życiu przedszkola.
 7. Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają      się nt. pracy przedszkola.
 8. Rodzice czynnie wspierają      przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych      inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną      pomoc.

W naszym przedszkolu nauczyciele:

 1. Aktywnie realizują zadania      przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
 2. Podejmują działania      innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
 3. Piszą i realizują programy      własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
 4. Współpracują z rodzicami i      środowiskiem lokalnym.
 5. Doskonalą swoją wiedzę i      zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo             w licznych kursach i      szkoleniach.
 6. Wszyscy nauczyciele      wykorzystują metody aktywne w pracy.
 7. Nauczyciele uzyskują status      nauczyciela mianowanego, dyplomowanego.
 8. Pozyskują rodziców do      efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i      partnerów przedszkola.
 9. Monitorują efektywność własnej      pracy – samokontrola.
 10. Dzielą się wiedzą i      doświadczeniem z innymi nauczycielami.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Koncepcja rozwoju przedszkola      jest otwarty i może ulegać modyfikacji.
 2. Koncepcja  rozwoju przedszkola jest uzupełnieniem      zadań określonych w Statucie.
 3. Koncepcja rozwoju zatwierdza do      realizacji Rada Pedagogiczna.

Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.

 

Koncepcja Rozwoju Przedszkola na lata 2014-2019 zatwierdzona została na posiedzeniu  rady pedagogicznej   29 sierpnia 2014 r.

 

 1. Małgorzata Grześczyk Szczotka ……………………
 2. Aneta Roga ………………………………………….
 3. Benradeta Niełacna………………………………….
 4. Maria Radajewska…………………………………….