**********

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

 

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

 

„ CALINECZKA”

 

W CZARNYMLESIE

 

 

**********

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Opracowanie: mgr Aneta Roga

 

 

 

 

Opracowany

w oparciu o:

 

 

 

 1. Podstawę      prawną: art. 54. 2. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie      oświaty.

 

 1. Podstawę programową wychowania przedszkolnego      określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia      2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz      kształcenia ogólnego                          w poszczególnych      typach szkół (Dz. U. z 2009 r.  Nr      4, poz. 17).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. I.                  WSTĘP
 2. II.               CELE PROGRAMU
 3. III.           ADRESACI PROGRAMU
 4. IV.           BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMU
 5. V.               CHARAKTERYSTYKA BLOKÓW TEMATYCZNYCH
 6. VI.           METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU
 7. VII.        NARZĘDZIA DO EWALUACJI PROGRAMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

WSTĘP

 

 

 

Przedszkole to „placówka przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, wspomagająca indywidualny rozwój, zapewniająca opiekę odpowiednią do potrzeb dziecka oraz przygotowująca do nauki w szkole” (źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, Dz. U. Nr 61, poz.624). Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, jak   i również przygotowanie dziecka do nauki w szkole.

Profilaktyka, to proces wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi rozwojowi oraz eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu.

Przedszkole zatem poza edukacją i wychowaniem dzieci, powinno także prowadzić działania profilaktyczne, tzn. zapewniające dzieciom zdrowie i bezpieczeństwo w każdym podejmowanym działaniu. Wiek przedszkolny to specyficzny okres w życiu dziecka, mający istotny wpływ na zmiany zachodzące w jego indywidualnym rozwoju. Natomiast profilaktyka w przedszkolu ma zapobiegać wszelkim niepożądanym zjawiskom w tymże rozwoju. Działaniem profilaktycznym będzie więc każde pozytywne oddziaływanie pedagogiczne, utrwalające wartościowe cechy, a zapobiegające powstawaniu tych niepożądanych.

Program profilaktyczny przedszkola ma za zadanie uświadomić dzieci w wieku przedszkolnym o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach pochodzących ze świata zarówno ludzi jak  i zwierząt oraz wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi.

Celem programu jest kształtowanie pozytywnych postaw  i bezpiecznych zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Ponadto realizacja programu ma wyposażyć dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania         o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

 

Program  profilaktyczny  jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty w następujących obszarach:

 • Kształtowanie      umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. (1)
 • Kształtowanie      czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie      dzieci do utrzymywania ładu i porządku. (2)
 • Wychowanie      zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. (5)
 • Wdrażanie      dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych (6)
 • Pomaganie       dzieciom  w  rozumieniu  istoty zjawisk atmosferycznych i w      unikaniu zagrożeń (11)

 

II

CELE PROGRAMU

 

 

 

Cele główne programu:

 

 1. Wdrażanie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa.
 2. Kształtowanie u dzieci umiejętności odpowiedniego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

 

 

 

Cele szczegółowe programu:

 

 1. Uświadomienie dzieci o istniejących w życiu zagrożeniach.
 2. Wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie z w sytuacji zagrożenia.
 3. Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego postępowania / przypadkowych spotkań z nieznajomym.
 4. Rozumienie powszechnych zakazów / nakazów w celu uniknięcia wypadku i innych zagrożeń.
 5. Utrwalenie ogólnych zasad, np. prawidłowego poruszania się po drodze oraz wewnątrz przedszkolnych, np. bezpiecznego korzystania z placu zabaw, zabawek .
 6. Uczenie się odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale innych (aspekt moralny).
 7. Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i zasadach mu sprzyjających (promocja zdrowego stylu życia).
 8. Rozróżnianie dobra od zła.
 9. Tworzenie warunków służących sprawności i aktywności fizycznej dzieci.
 10. Podkreślenie szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju używek.
 11. Zapobieganie agresji i przemocy.
 12. Nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złu fizycznemu i psychicznemu (promocja postaw asertywnych).
 13. Rozwijanie podstawowych umiejętności życiowych.
 14. Uświadomienie dziecka o zagrożeniach związanych z dostępem do sieci- internet.

 

 

         III

ADRESACI PROGRAMU

 

 

 • Dzieci 3,4,5,6 – letnie uczęszczające do przedszkola objętego programem.
 • Nauczyciele zatrudnieni w placówce.
 • Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola objętego programem.
 • Inne osoby związane z placówką.

 

 

 

 

 

 

         IV

BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMU

 

 

 1. 1.     BEZPIECZEŃTWO NA CO DZIEŃ
 2. 2.     PIRAMIDA ZDROWGO ŻYWIENIA
 3. 3.     HIGIENICZNY TRYB ŻYCIA
 4. 4.     RUCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA
 5. 5.     PRZEDSZKOLE BEZ NAŁOGÓW
 6. 6.     AGRESJA I PRZEMOC
 7. 7.     DZIECKO W ŚWIECIE WIRTUALNYM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

CHARAKTERYSTYKA BLOKÓW TEMATYCZNYCH

 

 

 

 

Nazwa bloku tematycznego

 

Zamierzone cele operacyjne

Dziecko:

 

1. Bezpieczeństwo na co dzień

– rozumie pojęcie bezpieczeństwo;

– reaguje na hasła: pali się, ewakuacja itp.;

– zna imię, nazwisko oraz   własny adres zamieszkania;

– zna imiona i nazwiska   rodziców / opiekunów;

– zna zasady bezpiecznego   poruszania się po drodze;

(rozróżnia podstawowe znaki   drogowe np. informacyjne, ostrzegawcze; stosuje się do sygnalizacji   świetlnej;

-orientuje się, do kogo może   zwrócić się o pomoc (np. do policjanta);

– zna inne ważniejsze   instytucje i pełnione przez nie role społeczne;

– zna numery alarmowe,

– przestrzega zasad ustalonych   w grupie przedszkolnej (kontrakt grupowy);

– stosuje się do zasad   bezpiecznego korzystania z placu zabaw / sprzętu / zabawek

-potrafi przybrać obronną   postawę przed atakiem psa,  nie drażni zwierząt,

– nie bawi się lekarstwami   i  środkami chemicznymi,

– nie zrywa nieznanych owoców i   grzybów,

– porusza się w miejscach   dozwolonych;

– nie oddala się samo od grupy   przedszkolnej;

-nie korzysta z urządzeń   elektrycznych, nie bawi się przedmiotami niebezpiecznymi, np. zapałkami,   szkłem i in.;

– przewiduje sytuacje   zagrażające bezpieczeństwu / życiu oraz ich konsekwencje;

– wie, jak należy zachować się   w kontaktach z nieznajomymi, potrafi odmówić

– gości w przedszkolu, np.   policjanta, strażaka, pielęgniarkę (w   miarę możliwości);

wie, że opiekę nad nim sprawuje osoba dorosła, zna zasady   współżycia w zespole,

 

 

 

 

2. Piramida zdrowego żywienia

 

 

– poznaje schemat piramidy   zdrowego żywienia (jej piętra);

– orientuje się w zasadach   zdrowego stylu odżywiania (wymienia zdrowe produkty, tj. owoce, warzywa,   mleko         i jego przetwory, ryby,   ciemne pieczywo, itd.);

– dostrzega związek pomiędzy   zdrowiem a chorobą;

– wie, na czym polega   profilaktyka zdrowotna (np. szczepienia ochronne);

– podaje przyczyny i skutki   nieprawidłowego odżywiania się (m. in. otyłość, próchnica, brak witamin,   niska odporność organizmu = przeziębianie się);

– zna umiar w jedzeniu (nie   objada się);

– przezwycięża niechęć do   spożywania niektórych potraw;

– myje owoce i warzywa przed   spożyciem.

– rozróżnia  prawidłowe odżywianie od nieprawidłowego,

– potrafi nakryć do stołu,

– umie kulturalnie zachować się   przy stole,

 

3. Higieniczny tryb życia

– rozumie pojęcia: higiena, higieniczny tryb życia;

 

– wyróżnia przybory niezbędne   do utrzymania higieny;

– stosuje higienę na co dzień,

– myje ręce przed / po posiłku,   po korzystaniu z toalety, po kontakcie z różnymi przedmiotami, zwierzętami;

– dba o czystość własnego ciała   ,czystość ubrania / bielizny;

-używa wyłącznie swoich   przyborów toaletowych;

– utrzymuje porządek otoczenia   wokół siebie (np. sprząta po sobie);

– zdaje sobie sprawę z   konieczności chodzenia do snu o tej samej porze (higiena snu);

– rozumie istotę wypoczynku;

– wykazuje wrażliwość na nadmierny   hałas;

-rozumie rolę codziennych   ćwiczeń fizycznych;

– uczy się podstawowych   umiejętności relaksacji                      i odprężenia (higiena psychiczna);

-wie o konieczności umiejętnego   korzystania z chusteczek higienicznych;

– zasłania usta podczas kaszlu   / kichania;

– unika bezpośredniego kontaktu   z osobą chorą;

 

 

4. Ruch w życiu człowieka

 

 

– rozumie znaczenie aktywności   ruchowej, sportu w życiu;

– posługuje się pojęciem zdrowie;

wie o potrzebie częstego przebywania na świeżym powietrzu;

– bierze aktywny udział w   zajęciach ruchowych,

– ubiera się odpowiednio do   warunków pogodowych;

– dba o prawidłową postawę   ciała;

– chodzi na spacery;

– wie, jak zapobiegać   przemarznięciu / przegrzaniu

5. Przedszkole bez nałogów

– jest świadome   niebezpieczeństw związanych                        z uzależnieniami /   nałogami; prezentuje właściwą postawę PRZECIW;

 

– orientuje się w procesie   uzależnienia człowieka od czegoś);

– wie, że nie może samodzielnie   zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);

– wie, co sprzyja uzależnieniu   człowieka (alkohol, papierosy, leki, internet, telewizja);

– nabywa umiejętność odmawiania   „NIE bez poczucia winy”   (asertywność);

– nie jest podatne na wpływ   reklam (tzw. ukryte programy) oraz osób mających złe zamiary

 

7. Agresja i przemoc

– zna pojęcia: agresja i przemoc;

 

– umie nazwać swoje uczucia;

– odgrywa i demonstruje wybrane   uczucia (scenki sytuacyjne);

– uczy się oswajać z własnym   strachem (Strach ma wielkie oczy, Jak   przestraszyć swój strach?);

– potrafić utożsamić się z inną   osobą (kształtowanie umiejętności empatycznych);

– podaje sposoby na pokonanie   złości;

– reaguje na różne formy   agresji i przemocy;

– orientuje się, jakie są   skutki agresji /przemocy na świecie dla ludzi;

– uczy się być asertywne;

– rozumie znaczenie słowa zgoda, kompromis;

– wykazuje ostrożność i   nieufność w kontakcie z osobami obcymi, zły   dotyk;

– przestrzega zakazu   przyjmowania różnych rzeczy, np. słodyczy od osób nieznajomych;

– stara się być przyjazne dla   otoczenia

 

8. Dziecko w świecie wirtualnym

– zna zagrożenia związane z   korzystaniem z dostępu do sieci (np. wirtualny przyjaciel – oszust, złe   samopoczucie, niedotlenienie organizmu, brak kolegów / koleżanek);

 

– korzysta z internetu tylko za   zgodą rodziców / osób dorosłych;

– nie traktuje komputera jak   największego towarzysza zabaw;

– zdaje sobie sprawę, że świat   wirtualny to świat iluzji (rozróżnienie rzeczywistości od świata wirtualnego   – nierzeczywistego);

– nie promuje zachowań   agresywnych, przemocy obecnej, np. w grach komputerowych

– dostrzega także pozytywny   wpływ świata wirtualnego (np. rozwój myślenia, kojarzenia, wyobraźni,   pogłębienie wiedzy, wzmocnienie poczucia własnej wartości, itp.)

 

 

 

VI

METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU

 

Metody realizacji programu :

– podające: opowiadanie, pogadanka, opis, objaśnienie, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem,

– problemowe: gry dydaktyczne, doświadczenia,

– aktywizujące: drama, burza mózgów, Orffa, Labana, Sherborne, pedagogika zabawy,   kinezjologia edukacyjna,

– praktyczne: pokaz, ćwiczenia, trening, prace plastyczne, wystawki, gry i zabawy ruchowe,

-zabawy relaksacyjne, konkursy, spotkania, degustacje

– programowane (z użyciem np. komputera i projektora), spotkania, degustacje.

 

 

Formy realizacji  programu:

–  praca indywidualna,

–  zabawy oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,

–  czynności samoobsługowe,

–  prace użyteczne,

–  spacery, wycieczki,

–  zajęcia zorganizowane,

–  uroczystości przedszkolne,

–  konkursy, turnieje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

NARZĘDZIA DO EWALUACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

 

Ewaluacja programu:

Oceny efektów realizacji „Programu profilaktycznego”, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się na półrocznej i końcowej radzie pedagogicznej. Podstawę dla formułowania oceny realizacji programu będą stanowiły:

 • wnioski z obserwacji      zachowań dzieci,
 • rozmowy z rodzicami,
 • rozmowy z nauczycielami,
 • analiza dokumentów –      dziennik, plany miesięczne, wytwory dzieci, osiągnięcia
  w konkursach,
 • analiza ankiet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

Celem ankiety jest dokonanie ewaluacji programu profilaktycznego

realizowanego w przedszkolu.

Uzyskane informacje posłużą planowaniu dalszej pracy profilaktycznej.

 

    1. Czy zna Pani  program profilaktyczny przedszkola?

TAK

NIE

SŁABO

  2. Który z elementów programu profilaktycznego uważa Pani za

najistotniejszy?  Dlaczego?

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

3.  Które z zadań są najtrudniejsze w realizacji? Dlaczego?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

4.  Czy realizacja programu przynosi efekty?

TAK

NIE

5. Jakie metody  wykorzystuje Pani najczęściej w trakcie realizacji zadań profilaktycznych i dlaczego?

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

6.  Czy systematycznie dokonuje Pani analizy oddziaływań profilaktycznych                i ich skuteczności (w jaki sposób)?

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

7. Jakie zadania profilaktyczne realizuje Pani wspólnie z rodzicami?

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

        Dziękujemy za wypełnienie ankiety

ANKIETA DLA RODZICÓW

       Szanowni Państwo, pragniemy pozyskać informacje na temat programu profilaktycznego realizowanego w naszym przedszkolu. Państwa odpowiedzi będą cenną wskazówką do dalszej pracy.

 

Prosimy zakreślić właściwą odpowiedź:

1.  Czy program profilaktyczny przedszkola spełnia Państwa oczekiwania?

TAK

NIE

TRUDNO POWIEDZIEĆ

Jeśli nie, to dlaczego:……………………………………………………….

………………………………………………………………………………

2.  Do kogo zwrócilibyście się Państwo w razie problemów z dzieckiem?

 • nauczyciel;
 • dyrektor;
 • poradnia psychologiczno- pedagogiczna;
 • inne………………………………………………………………………

3.  Czy zadania zawarte  w programie profilaktycznym służą podniesieniu świadomości dzieci w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia?

TAK

NIE

 • Jeśli tak, to dlaczego:……………………………………………………

………………………………………………………………………………

 • Jeśli nie, to dlaczego:……………………………………………………

……………………………………………………………………………..

4. Czy zdaniem Państwa przedszkole poprzez treści zawarte w programie profilaktycznym kształtuje w dziecku:

 • poczucie bezpieczeństwa                                        TAK               NIE
 • uczy rozpoznawania i unikania zagrożeń ze środowiska  oraz świata wirtualnego                                                          TAK               NIE
 • wpaja zasady higienicznego trybu życia i zdrowego odżywiania                                                                   TAK               NIE
 • uświadamia niebezpieczeństwa związane z uzależnieniami / nałogami                                              TAK               NIE
 • uczy reagowania na różne formy agresji i przemocy      TAK               NIE

 

5. Jakie jeszcze inne zadania profilaktyczne powinno realizować przedszkole?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

6. Jakie formy powinna przyjmować współpraca między przedszkolem,                         a rodzicami w zakresie profilaktyki?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

7.  Gdzie według  Państwa dziecko jest narażone na najwięcej zagrożeń?

na podwórku w pobliżu domu

w przedszkolu

korzystając z komputera – internetu

na wycieczkach, spacerach

podczas kontaktów ze starszymi kolegami

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety