OFERTA BEZPŁATNEJ POMOCY DLA DZIECI, RODZICÓW, NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2021 / 2022

Realizacja poniższych form pomocy (zwłaszcza grupowych) będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej i związanej z nią konieczności przestrzegania środków ostrożności i nakładanych obostrzeń.

I. Oferta pomocy dla rodziców na terenie poradni i przedszkoli

1. Oferta na terenie poradni

• konsultacje psychologiczne w ramach dyżurów – poniedziałek lub środa w godzinach od 15:00 do 18:00 (wg ustalonego na ten rok szkolny planu dyżurów)

• terapia rodzin (I. Ambroży)

• Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby do nas mówiły” warsztaty (M. Ciechowska-Kowalczyk / I. Ambroży i B. Mrula – 7 spotkań po 2,5 godz.)

• grupa wsparcia dla rodziców – kontynuacja dla chętnych rodziców biorących udział w warsztatach (M. Ciechowska-Kowalczyk, B. Kuświk)

• Apteczka współczesnego rodzica – cykl warsztatów profilaktycznych dla rodziców (I. Ambroży i B. Mrula – 6 spotkań po 3 godz. – kontynuacja spotkań grupy, która rozpoczęła spotkania w marcu 2020 r.)

2. Oferta na terenie przedszkoli

Prelekcje i prezentacje multimedialne dotyczące m.in.

• gotowości szkolnej oraz roli rodziców w przygotowaniu dziecka do klasy I

(M. Rowińska-Pietrakowska / B. Mrula / H. Młoczyńska-Suchorzewska)

• stymulacji rozwoju dziecka oraz funkcji percepcyjno-motorycznych z pokazem ćwiczeń i pomocy (M. Rowińska-Pietrakowska / M. Wabińska)

• rozwoju mowy i wad wymowy z pokazem ćwiczeń narządów artykulacyjnych (logopedzi)

• integracji sensorycznej w przedszkolu (A. Mejer-Iberhan, I. Lenczewska)

• reagowania na niepożądane zachowania dziecka (I. Ambroży)

• błędów wychowawczych popełnianych przez rodziców (B. Mrula)

• zasad korzystania dzieci z nowoczesnych technologii (I. Ambroży)

• urządzeń elektronicznych w rękach małego dziecka (B. Mrula, M. Bochniak)

• mediów elektronicznych – zagrożeń i możliwości (D. Nowak)

• wsparcia dzieci wysoko wrażliwych (M. Miszkin-Kukułka, M. Twardowska)

II. Oferta pomocy dla nauczycieli na terenie poradni i przedszkoli

1. Oferta na terenie poradni

- sieci wsparcia i współpracy

- konsultacje i pomoc merytoryczna wg zgłaszanych potrzeb

- konsultacje psychologiczne w ramach dyżurów – poniedziałek lub środa w godzinach od 15:00 do 18:00 (wg ustalonego na ten rok szkolny planu dyżurów)

2. Oferta na terenie przedszkoli

- obserwacje dzieci

- konsultacje i pomoc merytoryczna wg zgłaszanych potrzeb

- szkolenia, prelekcje i prezentacje multimedialne dotyczące m.in.

• sprawnej ręki (usprawniania motoryki małej, ćwiczeń) (I. Lenczewska / B. Baraniak)

• lateralizacji – jej przyczyn, objawów, diagnozy (M. Rowińska-Pietrakowska)

• gotowości szkolnej (pedagodzy)

• ryzyka dysleksji i symptomów dysleksji (pedagodzy)

• rozwoju mowy i wad wymowy z pokazem ćwiczeń narządów artykulacyjnych (logopedzi)

• dziecka z niepełnosprawnością wzroku (I. Lenczewska / J. Kozłowska)

• dziecka w sytuacji rozwodu rodziców (I. Ambroży)

• dziecka z zaburzeniami zachowania i emocji – strategie pomocy (I. Ambroży)

• dostosowania wymagań edukacyjnych wobec dziecka niesłyszącego i słabo słyszącego (M. Wabińska)

• dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera – włączenie do grupy rówieśniczej i tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się (V. Miszkin, I. Ambroży, I. Kaźmierczak)

III. Oferta dla dzieci

1. Zajęcia informacyjno-edukacyjne „Poradnia przyjazna dzieciom” na terenie poradni (I. Kaźmierczak i M. Rowińska-Pietrakowska)

2. Badania przesiewowe słuchu, mowy i funkcji słuchowych na terenie przedszkoli (B. Mrula i K. Wardeńska)

3. Chronimy dzieci – zajęcia z zakresu profilaktyki przemocy i wykorzystania seksualnego opracowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (M. Rowińska – Pietrakowska, I. Ambroży – 2-3 spotkania dla grup dzieci 5-6 letnich)

4. Uczę się bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych. Zajęcia psychoedukacyjne dla 5-6 letnich – 3 godz. (B. Baraniak, D. Nowak)

5. Poprzez ruch do pisania – warsztat dla dzieci 5-6 letnich na terenie przedszkola – 3 godz. (I. Lenczewska, A. Mejer – Iberhan